Den Haag,
09
oktober
2014

Windenergie verdient eerlijke kans

Piet Sprengers

Deze week gaf het Centraal Plan Bureau (CPB) in een NOS-interview zijn mening over de maatschappelijke kosten en baten van windenergie. Dat deed het nodige stof opwaaien. Waar gaat het eigenlijk om? Het CPB zegt dat het alleen maar duur is om windmolens te bouwen, terwijl ze niet echt bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat komt doordat Europa een systeem van emissiehandel heeft. Dat begrenst de totale CO2-uitstoot. De lobby van de fossiele sector heeft er echter voor gezorgd dat dit systeem zo ruimhartig is, dat de CO2 die de windmolens besparen elders uitgestoten kan worden. Theoretisch is het resultaat hiervan dat de netto-uitstoot niet afneemt.

Je kunt dus tegen het CPB-standpunt inbrengen dat niet de windmolens het probleem zijn, maar het falende systeem van emissiehandel. Wat het CPB beweert over windmolens, geldt namelijk ook voor alle andere duurzame, zuinige energiebronnen in Europa.

Dat windenergie schoner is dan fossiele energie, staat echter vast. Ook staat vast dat deze windmolens niet in Rusland staan, maar op onze eigen bodem. Toch concludeert het CPB dat de maatschappelijke kosten van windenergie hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Dat heeft dus niets met de windenergie zelf te maken, maar alles met de manier waarop dat berekend wordt.

Zorgelijk is dat onzorgvuldige onderzoeken en haastige conclusies de weerstand tegen windenergie voeden. Er is sprake van 'framing' van windenergie. Zo wordt windenergie in deze berichten bijvoorbeeld als 'schadelijk' afgeschilderd. De ASN Bank is het daar niet mee eens. Wij stoppen dan ook zeker niet met de financiering van windmolens en andere vormen van duurzame energie. Integendeel. De noodzaak neemt alleen maar toe, want de negatieve gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker. We blijven ons er sterk voor maken dat Nederland minder afhankelijk wordt van olie, gas en kolen, en inzet op duurzamere energie en energiebesparing. In de duurzame samenleving die wij voor ogen hebben, spelen duurzame energie en energiebesparing een onmisbare rol. Wind op zee hoort daarbij en verdient een eerlijke kans.

 

- Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid en Onderzoek bij de ASN Bank.

Reacties 1 - 5 (5)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jan HC van der Veer
10
October
2014
Windenergie is onrendabel. Totale investeringen 10.5 GW (Energieakkoord) rond 30 mlrd. Investeringen (ASN ) alleen rendabel door overheidssubsidie (totaal ca 45) mlrd. Subsidie op te brengen door huishoudens (energiebelasting), Grote.bedrijven vrijwel vrijgesteld van energiebelasting. Windenergie is niet betrouwbaar. Back-up noodzakelijk met even grote capaciteit. Schommelingen in windproductie geeft schommelingen in back-up met inefficientie tot gevolg en verhoogde CO2 uitstoot. Inzet van windenergie dus geen reductie CO2. (Overigens is temperatuur van aarde al jarenlang stabiel). Kortom windenergie kostbaar en leidt tot economische en maatschappelijke schade en windenergie is nutteloos zonder grootschalige elektriciteitsopslag. Tot slot windenergie is een uiterst geringe fractie van ons totale energieverbruik. Beter miljarden inzetten voor grootschalige energiebesparing. Valt veel meer te halen.
Piet Sprengers
10
October
2014
Over de werkelijke kosten van wind op zee zijn verschillende studies verschenen. De studie die het meest volledig alle kosten meeneemt is die van CE en Ecofys. De volgende link verwijst daarnaar; http://www.tki-windopzee.nl/files/2014-10/Eindrapport - Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee OKT2014.pdf Dat het klimaat niet opwarmt de laatste jaren is niet onze constatering. Het zal u bekend zijn dat juist de oceanen de laatste tijd meer zijn opgewarmd en dat zij een veel grotere accumulatie van warmte hebben dan de atmosfeer. Klimaatverandering speelt zich ook af over een langere periode dan 10 jaar. Zie daarvoor;http://www.energiepodium.nl/nieuws/item/zogenaamde-pauze-opwarming-aardoppervlak-bedrieglijk Overigens ben ik het helemaal met u eens dat grootschalige energiebesparing veel meer aandacht verdiend. Dat is ook de reden wat we bij ASN Bank daar zeer actief mee zijn. Denk dan vooral aan energiebesparing in de (sociale)woningbouw, zakelijk vastgoed en de industrie.
Hans Streng
14
October
2014
Ik vind windmolens horizon vervuilers, dus graag op zee zetten, hebben de vissen tussen die molens, ook weer een veilig plekje. Als het dan een molen moet zijn kies dan voor een onderwater molen. De Nederlandse Innovatie "Oryon Watermill" is onlangs als proefproject bij de oude IJsel in gebruik genomen. Deze watermolen is speciaal voor langzaam stromend water ontwikkeld. Water stroomt hier bijna altijd, dus continuïteit is verzekerd. Kijk zelf maar is: http://www.energienext.nl/mijlpaal-voor-deepwater-energy/
KaMa
15
October
2014
Emeritus hoogleeraar Prof. Dr P.Lukkes van de RUG heeft in een duidelijke kosten baten-analyse "Nut en noodzaak van windenergie in het energieakkoord" aangetoond dat windenergie € 60 miljard kost en dat die slechts een bijdrage levert van 1,9% van de Nederlandse energiebehoefte. CPB heeft aangegeven dat 5 jaar uitstellen het beste is. We hebben op dit moment al energie genoeg,bovendien krijgenw we bijna gratis windstroom van Duitsland, omdat ze het daar niet kwijt kunnen als het waait. Die € 60 miljard betekent straks ca € 1000,-- extra aan energielasten per jaar per huishouden. Energiebesparing en isolatie kosten veel minder en leveren meer op. Daarom op de korte termijn hierop inzetten en topprioriteit geven aan de ontwikkeling van veilige kernenergie, Thorium!
Karl Voshaart
14
November
2014
Alhoewel wij er vanuit gaan dat u bekend bent met de vele negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat van mens en dier, noemen wij voor de volledigheid een aantal van de in de wereld en inmiddels ook in ons land meermalen bewezen negatieve gevolgen van de aanwezigheid van windturbines in woonomgevingen, zoals: -Het verstoren van het landschap-Het vernielen van het uitzicht -Het opofferen van de weidsheid van het gebied -Het produceren van hinderlijk en allesoverheersend geluid-Het produceren van laagfrequent geluid als trilling door de grond en in de huizen-Het veroorzaken van gezondheidsklachten-Het veroorzaken van optische onrust -Het verstoren van de nachtelijke duisternis-Het verstoren van de nachtrust-Het veroorzaken van slagschaduw-Het doden van onder meer vogels, vleermuizen, eenden, ganzen etc.-Het katapulteren van ijsafzettingen op de wieken-Het dag en nacht bewust en onbewust oproepen van angst en vluchtgedrag bij mens en dier-Het bij mens en dier veroorzaken van gezondheidsklachten-Het onherbergzaam maken van het gebied-Het bij in het gebied aanwezige mensen oproepen van een ‘unheimisch’ gevoel -Het veroorzaken van een onmeetbare algemene negatieve impact op de leefomgeving-Het verslinden van miljarden aan door burgers op te hoesten belastinggeld -Het opwekken van enorme weerstand bij de bewoners-Het veroorzaken van sociale onrust-Het verstoren van sociale structuren in dorpen, streken en verenigingen-Het belemmeren van vanzelfsprekend en spontaan sociaal speelgedrag tussen kinderen-Het verstoren van spontane omgang tussen kinderen op schoolpleinen-Het veroorzaken van tweespalt in kindervriendschappen-Het veroorzaken van tegenstellingen tussen buren, die voor of tegen deze windplannen zijn-Het veroorzaken van angstcultuur bij burgers die tegen deze windplannen zijn en van windboeren afhankelijk zijn-Het afbreken van regionale toeristische en economische initiatieven -Het verlammen van de onroerende goedmarkt voor woningen en bedrijfsgebouwen-Het veroorzaken van een waardedaling van het onroerend goed-Het zich doen terugtrekken van potentiële kopers van onroerend goed-Het verrommelen van het landschap-Het doen wegtrekken van bewoners-Het versterken van krimp -Het zich niet meer in ons gebied willen gaan vestigingen van MKB bedrijven-Het verdwijnen van potentiële werkkrachten -Het verdwijnen van scholen -Het verdwijnen van zorginstellingen-Het veroorzaken van leegstand -Het als vroeger weer realiseren van (zware) industrie om en rond en naast woningen-Het bestemmen van agrarisch gebied zonder bebouwing tot industriegebied -Het zich over de rug van bewoners substantieel verrijken van boeren etc. etc.
Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws